********************************************************************* *********************************************************************

Prezes OSP w Kiełkowicach zawiadamia, że w dniu 17 marca 2018 roku o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełkowicach, na które zapraszam wszystkie druhny i druhów oraz członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Ze względu na wagę zebrania proszę o przybycie w mundurach galowych lub mundurach koszarowych.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie na godzinę 17.30 dnia 17 marca 2018 roku zostaje wyznaczony II termin zebrania sprawozdawczego.Porządek walnego zebrania OSP Kiełkowice

1. Otwarcie walnego zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie porządku zebrania.
5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Prezesa z działalności OSP.
7. Sprawozdanie Naczelnika z działalności bojowej OSP.
8. Sprawozdanie finansowe Skarbnika.
9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
10. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
12. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
13. Wolne wnioski.
14. Wręczenie odznaczeń oraz świadectw ukończenia kursów.
15. Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
16. Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności na rok 2018.
17. Uchwała nr 3 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej.
18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
19. Zakończenie zebrania.

Prezes OSP Kiełkowice Jan Chudek********************************************************************* *********************************************************************

Powrót do strony startowej