********************************************************************* *********************************************************************

Zebranie sprawozdawcze

Prezes OSP w Kiełkowicach zawiadamia, że w dniu 1 marca 2014 roku o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie sprawozdawcze za rok 2013, na które zapraszam wszystkie druhny i druhów, członków MDP oraz kandydatów do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Ze względu na wagę zebrania proszę o przybycie w mundurach galowych lub mundurach koszarowych.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie na godzinę 17.30 dnia 1 marca 2014 roku zostaje wyznaczony II termin zebrania sprawozdawczego za rok 2013.Porządek walnego zebrania OSP Kiełkowice

1) otwarcie Walnego Zebrania,
2) powitania członków OSP oraz przybyłych przedstawicieli władz i gości,
3) uczczenie minutą ciszy zmarłych w poprzednim roku strażaków,
4) stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania,
5) wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta,
6) przedstawienie projektu porządku obrad i uchwalenie porządku obrad,
7) wybór komisji uchwał i wniosków,
8) sprawozdanie Prezesa Zarządu OSP z działalności OSP w roku obrotowym 2013,
9) sprawozdanie Naczelnika OSP w Kiełkowicach z działalności bojowej OSP w Kiełkowicach w roku 2013,
10) sprawozdanie z działalności finansowej za rok obrotowy 2013,
11) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku obrotowym 2013,
12) prezentacja grupy wysokościowej działającej przy OSP Ogrodzieniec,
13) dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP oraz głosowanie nad ich zatwierdzeniem,
14) rozpatrzenie wniosku o absolutorium dla Zarządu OSP z działalności w roku obrotowym 2013,
15) podjęcie uchwały o nadaniu godności członka honorowego OSP w Kiełkowicach dla druha Kaziród Edward,
16) zatwierdzenie wzoru godła OSP Kiełkowice,
17) uchwalenie planu działania i planu finansowego na rok obrotowy 2014,
18) wręczenie odznak, odznaczeń oraz świadectw ukończenia kursów,
19) wolne wnioski,
20) przyjęcie tekstów uchwał i wniosków do realizacji,
21) zamknięcie Walnego Zebrania.

Prezes OSP Kiełkowice Jan Chudek********************************************************************* *********************************************************************

Powrót do strony startowej