********************************************************************* *********************************************************************

Prezes OSP w Kiełkowicach zawiadamia, że w dniu 19 marca 2016 roku o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na które zapraszam wszystkie druhny i druhów oraz członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Ze względu na wagę zebrania proszę o przybycie w mundurach galowych lub mundurach koszarowych.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie na godzinę 17.30 dnia 19 marca 2016 roku zostaje wyznaczony II termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego.Porządek walnego zebrania OSP Kiełkowice

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji: uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdanie Prezesa z działalności OSP Kiełkowice.
5. Sprawozdanie Naczelnika Straży z działalności bojowej OSP Kiełkowice.
6. Sprawozdanie finansowe.
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
10. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania godności członka honorowego OSP w Kiełkowicach druhowi Jakubowi Graboś.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania godności honorowego Naczelnika Straży druhowi Władysławowi Kowalskiemu.
14. Wręczenie odznaczeń, świadectw ukończenia kursów oraz wyróżnień.
15. Wybory:
- Zarządu OSP
- Komisji Rewizyjnej OSP
Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.
Dalszy ciąg wyborów:
- Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
-Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
16. Wolne wnioski.
17. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
18. Zakończenie zebrania.

Prezes OSP Kiełkowice Jan Chudek********************************************************************* *********************************************************************

Powrót do strony startowej