********************************************************************* *********************************************************************

Zebranie sprawozdawcze

W dniu 21 lutego 2015 roku w remizie OSP w Kiełkowicach odbyło się Zebranie Sprawozdawcze za rok 2014. Na zebranie przybyli: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach gen. Zbigniew Meres, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach a zarazem Komendant Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu Henryk Karcz, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach Janusz Babiński, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu a zarazem Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec dr inż. Andrzej Mikulski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu Krzysztof Błoch, Skarbnik Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu Kamil Żak, Kierownik ds. Rozwoju Provident Polska SA Oddział Zawiercie Anna Kapral, Doradca Klienta Provident Polska SA Justyna Nowak.

Zebranie sprawozdawcze 2015 Zebranie otworzył Prezes Zarządu Jan Chudek, który powitał zaproszonych gości przybyłych na Zebranie Sprawozdawcze. Następnie zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w lipcu 2014 roku druha Edwarda Kaziroda, wieloletniego kierowcy naszej jednostki. Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania oraz protokolanta. Przewodniczącym zebrania został wybrany Wiceprezes Zarządu druh Andrzej Graboś a protokolantem Sekretarz Zarządu druh Paweł Sobczak. Wybrano również Komisję Uchwał i Wniosków, która ukonstytuowała się w następujący sposób: Przewodniczący druh Artur Olesik, Sekretarz druh Sebastian Sobczak, Członek druhna Elżbieta Strażak.

Zebranie sprawozdawcze 2015 Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił Prezes Zarządu Jan Chudek. O działalności bojowej jednostki mówił w swoim sprawozdaniu Naczelnik Józef Jurczak. Sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik Stanisław Kaleta. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zreferował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Mędrecki. Na wniosek Komisji Rewizyjnej członkowie OSP Kiełkowice jednomyślnie udzielili absolutorium dla Zarządu OSP za działalność w roku 2014. Podczas kolejnych głosowań druhowie jednomyślnie przyjęli uchwałę w sprawie zasad sporządzania sprawozdania finansowego OSP Kiełkowice, w sprawie organizacyjno-programowej oraz uchwałę zatwierdzającą zmiany w składzie Zarządu OSP Kiełkowice. Po złożeniu pisemnej rezygnacji przez druhnę Elżbietę Stanek z członkostwa w Zarządzie jednostki, Zarząd zgodnie ze statutem dokooptował w skład Zarządu druha Pawła Sobczaka, który objął funkcję Sekretarza Zarządu. Zmiany te, zgodnie ze statutem wymagały zatwierdzenia na Walnym Zebraniu.

Zebranie sprawozdawcze 2015 W imieniu Zarządu jednostki dziękuję członkom OSP Kiełkowice za udział w zebraniu sprawozdawczym oraz za pomoc w przygotowaniu zebrania srawozdawczego. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem naszych sympatyków, którzy bezinteresownie nie po raz pierwszy pomogli nam w przygotowaniu walnego zebrania. Dziękuję również przybyłym na zebranie zaproszonym gościom za zainteresowanie działalnością naszej jednostki. Życzę wszystkim druhnom i druhom wytrwałości w pracach społecznych na rzecz naszej jednostki, abyśmy nie zmarnowali tego, co udało się do tej pory osiągnąć. 85 letnia tradycja naszej jednostki zobowiązuje.

Prezes OSP Kiełkowice Jan Chudek

Zdjęcia Joanna Piwowarczyk********************************************************************* *********************************************************************

Powrót do strony startowej